Υπηρεσίες
& Γεωργικές συμβουλές

Συμβουλευτική για κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον

Τι περιλαμβάνεται:

 1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές - “πρασίνισμα”
 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε ενεργούς γεωργούς με προτεραιότητα στους ηλικίας <55 ετών και στους δικαιούχους των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι ενταγμένοι στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών. Στον Σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του ΠΑΑ.

Συμβουλευτική για ποιότητα και αποδοτικότητα υδάτινων πόρων

Τι περιλαμβάνεται:

 1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και σε δικαιούχους του 4.1 ηλικίας <55 ετών.

 1. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους των υπο-Μέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ηλικίας <55 ετών, 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς» και 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

 1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που είναι κάτοχοι ζωικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται σε ΠΠΔ.

Συμβουλευτική για γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

 1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Τι περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

 • Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εγκατάστασης επιβλαβών οργανισμών στην καλλιέργεια
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων και ανάλυση

επικινδυνότητας για την εξάπλωση αυτών. Μέτρα αποφυγή πληθυσμιακής έξαρσης επιβλαβών οργανισμών

 • Αναγνώριση και καταγραφή ωφέλιμων οργανισμών
 • Επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων μέτρων ή μέσων με σκοπό την ασφαλέστερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενειών, εχθρών και ζιζανίων
 • Γραπτές οδηγίες προς τους παραγωγούς-χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων για κάθε εφαρμογή, δηλαδή για το είδος ΦΠΠ, το χρόνο, τη δόση, τον όγκο του ψεκαστικού υγρού και την τεχνική εφαρμογής
 • Οδηγίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού ψεκασμού, με κριτήρια αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Γραπτές οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας, τον τρόπο ανάμειξης και εφαρμογής των ΦΠΠ
 • Υποστήριξη των παραγωγών για την τήρηση των καταγραφών εφαρμογής ΦΠΠ, ημερομηνιών συγκομιδής κ.λπ.
 • Διενέργεια δειγματοληψίας για έλεγχο υπολειμμάτων ΦΠΠ στο γεωργικό προϊόν
 • Οδηγίες για την φύλαξη των ΦΠΠ και την απογραφή τους
 • Αξιολόγηση ΦΠΠ, για μείωση του κόστους και του κινδύνου για το περιβάλλον
 • Διαχείριση των κενών μέσων συσκευασίας ΦΠΠ
 • Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» με εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικές οδηγίες ΟΦΠ.

Συμβουλευτική για την κλιματική αλλαγή

Τι περιλαμβάνεται:

 1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε ενεργούς γεωργούς με προτεραιότητα στους δικαιούχους του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

 1. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε κατόχους ζωικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων με βοοειδή άνω των 20 ζώων.

Συμβουλευτική για την ορθή εφαρμογή μέτρων 10,11

Τι περιλαμβάνεται:

 1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γεωργούς ενταγμένους στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με προτεραιότητα στους δικαιούχους του υπο- Μέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

 1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε δικαιούχους του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι των Δράσεων 10.01.04 «Μείωση γεωργικής ρύπανσης νερού – Δέσμευση Γ (Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες)» και 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων».

Συμβουλευτική για την βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος

 1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 2. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους των υπο-Μέτρων 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς», 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

 1. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 2. Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους του υπο-Μέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

 1. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Σε ποιους απευθύνεται:

Κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους του υπο-Μέτρου 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς» και σε νέους/νεοεισερχόμενους γεωργούς ηλικίας έως 40 ετών και με τυπική απόδοση εισόδου εκμετάλλευσης άνω των 8.000 €.

Προ απαιτούμενα

 • Οι εταιρίες να δημοσιοποιούν με κατάλληλα μέσα και να παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα τους, σχετικά με την ένταξή τους στο υπο-Μέτρο, π.χ. επωνυμία φορέα, στοιχεία επικοινωνίας, παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και με τους όρους παροχής της υπηρεσίας, ώστε να ενημερώνονται οι δυνητικοί ωφελούμενοι σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης.
 • Η ιστοσελίδα του φορέα να είναι προσβάσιμη και σε ΑμεΑ
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος διαθέτει ιστοσελίδα με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον ωφελούμενο, με χρήση ατομικού λογαριασμού (πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού), αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από σταθερές ή/και από κινητές συσκευές μέσω των κύριων προγραμμάτων περιήγησης και λειτουργικών συστημάτων της αγοράς (MS Edge, Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). Μια τέτοια υπηρεσία θα πρέπει να εξυπηρετεί ή τουλάχιστον να διευκολύνει την παροχή της συμβουλής. Π.χ. μπορεί να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Μέτρο 2 και το ΣΠΣΓΕ, ατομικές ενημερώσεις και πληροφορίες, όπως συμφωνημένες επισκέψεις στην εκμετάλλευση ή άλλες σχετικά με την πορεία της συμβουλευτικής, δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων και εξατομικευμένου υλικού συμβουλευτικής, ενημερωτικά δελτία, τεκμηρίωση με εξειδικευμένα άρθρα κ.ά.